Źródła informacji o publikacjach pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej:

Źródła informacji o cytowaniach:

Wskaźniki bibliometryczne dla autora:

 • Liczba cytowań poszczególnych publikacji,
 • Liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji,
 • Indeks h (indeks Hirscha):
  współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha, określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora. Sposób mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Wyznaczany jest dla osoby, zespołu lub instytucji.
  Indeks h wynosi n jeżeli liczba cytowań n publikacji jest równa lub większa od n.
  W różnych źródłach h indeks jest odmienny, odpowiednio do rodzaju i ilości indeksowanych w wybranej bazie zasobów.
 • i10-indeks:
  wskaźnik wprowadzony i obliczany automatycznie w Google Scholar (od 2011 r.).
  Liczba publikacji, które otrzymały co najmniej 10 cytowań (z wyłączeniem autocytowań)
 • Sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora:
  Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

  Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

  n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
  Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
  Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
  IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
  IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.