• Monografia naukowa (Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład (na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury; na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim) i edycja naukowa tekstów źródłowych.
 • Impact Factor (współczynnik wpływu) - wskaźnik cytowalności czasopisma podawany w bazie Journal Citation Reports (JCR). Obliczany jest jako stosunek liczby cytowań artykułów danego czasopisma do liczby ogólnej liczby artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie. Impact Factor dla danego roku oblicza się na podstawie dwóch poprzednich lat. Baza JCR podaje także pięcioletni Impact Factor oraz Immediacy Index obliczany na podstawie jednego roku.
  Więcej na temat JCR
  Instrukcja korzystania z bazy JCR
 • Sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora - ten wskaźnik pojawia się w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie nadawania tytułu doktora habilitowanego jako jedno z kryteriów.

Liczymy go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających IF, wg wzoru:
Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + ...

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku
IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku
IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

 • Indeks Hirscha (h-Index) - współczynnik określający rangę dorobku naukowego pracownika poprzez liczbę publikacji i ich cytowalność. Liczba h wskazuje, że autor ma h publikacji cytowanych co najmniej h razy. Indeks Hirscha podają bazy bibliograficzne: Web of Science i Scopus a także Google Scholar.
  Jak sprawdzić Indeks Hirscha
  Cytowania i indeks Hirscha: gdzie szukać jak obliczać? 
 • Arkusz wydawniczy - przeciętnie jest to 40 000 znaków typograficznych (ok. 22 s.), 800 wierszy obliczeniowych lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji.